le

來自維基辭典

法文[編輯]

發音[編輯]

意思[編輯]

  1. 【人稱代】第三人稱單數陽性賓格代詞。
  2. 【定冠】陽性單數定冠詞,佢嘅陰性形式係la,佢嘅複數形式(唔分陰陽)係les。喺元音打頭嘅詞前面時,會省音成l'。

意大利文[編輯]

發音[編輯]

意思[編輯]

  1. 【定冠】陰性複數定冠詞。

愛爾蘭蓋爾文[編輯]

發音[編輯]

含義[編輯]

  1. 【前介】喺...側根,黐住...。