je

來自維基辭典

法文[編輯]

發音[編輯]

  • 法國音一:/ʒə/
  • 法國音二:/ʒ/
  • 法國音二變音:/ʃ/

辭源[編輯]

來自古法文「gié」,拉丁文「EGŌ」原始拉丁話「*eo」;可能源自原始印歐話「*éǵh₂」。

含義[編輯]

【代】第一人稱單數主格代詞「」,任何性別都可以用[1]。喺以元音或者噓音/h/開頭嘅動詞(包括助動詞avoir)前邊會變成「j'[1]。有時喺口語裡邊,講嘢快嘅時候都有可能將「je」縮成「j'」。

【例1】Je vais rendre visite à mon père plustôt.(近期會去探我老頭。)
【例2】J'aime ce livre.(好鍾意爾本書。)
【例3】J'ai dit que je ne le gracierai jamais!(已經講過,我點會唔會特赦佢㗎嘞!)
【例4】Hé! J'te cause!(喂!同你講緊嘢啊!)

世界語[編輯]


發音[編輯]

/je/

含義[編輯]

1.【介】

【例】Mi alvenis je la deka.(我12點鐘到徂。)

2.【介】描述狀態。

【例】La glaso estas plena je akvo.(個玻璃杯無澌水。)

3.【介】某啲不及物動詞後邊接嘅介詞。

【例】Ŝi kredas je Dio.(姖信上帝。)

尼德蘭文[編輯]


發音[編輯]

//

含義[編輯]

1.【代】第二人稱單數主格非強調代詞「」,任何性別都可以用。

【例】Je bent mooi.(你好靚。)

2.【代】第二人稱單數離格非強調代詞「你」,任何性別都可以用。

【例1】Ik ga met je naar zee.(我同你去個海道。)
【例2】Ik hou van je.(我愛你。)

3.【代】第二人稱單/複數主格非強調代詞「你」/「你等」,通常喺對唔特定聽話人講話嘅時候用。

【例】Hier kan je een leeuw zien.(你(等)可以喺道見到隻獅子。)

參考[編輯]