này

出自維基辭典
Jump to navigation Jump to search

越南文[編輯]

發音[編輯]

漢喃[編輯]

 • 喃字

意思[編輯]

副詞
 1. (呢)指示詞,即粵語嘅「呢個」,表示離得近嘅人或物,通常指離講嘢人同聽話人雙方都近,有大家都親近嘅意味。同佢近義嘅指示詞係đây,意思亦係「呢」,但意味上暗示所指示嘅人、物離講嘢人近,而離聽話人疏遠。
 2. (尼)指示詞,跟喺名詞後,意思亦同粵語嘅「呢個」,指喺而家嘅時間內離企緊嘅地方近嘅人或物,「尼」相比「呢」更強調指示對象嘅當下可證。
  Anh này. 英尼。(呢個哥哥)
  Việc này. 役尼。(呢件事務)
嘆詞
 1. (尼)放喺句頭或句尾,語氣上強調眼前嘅事物。
  Này, đọc đi! 尼、讀𠫾!(嗱!去讀!)
  Ăn đi này! 𩛖𠫾尼!(食落去!)註:呢度嘅「尼」強調要食落肚嘅具體某樣嘢。