đó

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

 • 北部(河內):ɗɔ˧˥
 • 中部(順化):ɗɔ̰˩˧
 • 南部(西貢):ɗɔ˧˥

漢喃[編輯]

 • 喃字

意思[編輯]

名詞
 1. (𥯉)一種竹製品,管狀,用來捉魚蝦蟹。
代詞
 1. (𪦆)嗰個,嗰樣。用來指確定嘅、傾到嘅人、事、物、地點、時間,不過佢哋未出現喺交談時嘅現場,或者未出現喺交談時嘅時間段。
  1. 例句:Từ đây đến đó không xa mấy.(漢喃:自低𦤾𪦆空賒貝;粵譯:從呢度到嗰度唔會好遠)
  2. 例句:Ai đó?(漢喃:唉𪦆?粵譯:邊個?)
 2. (𪦆)指確定存在嘅人、事、物、時間、地點,但唔確定佢具體內容。通常用喺疑問句。
  1. 例句:Nói một câu gì đó, nghe không rõ.(漢喃:吶𠬠句之𪦆、𦖑空𤑟;粵譯:講多次啱先嗰句,聽唔清)
 3. (𪦆)代指對話嘅對方,一般用喺關係親密或者非常之友好嘅場合。呢個詞反義係đây(低),指對話中嘅自己。
 4. (𪦆)表示強調確定嘅性質,指講到嘅嘢係的確嘅。通常用喺句尾。
  1. 例句:Tình hình là như vậy đó.(漢喃:情形羅如丕𪦆;粵譯:情形就係噉)
 5. (𪦆)表示某種情狀、狀態、行動。
 6. (𪦆)指呢度嗰度,指各個地方。
  1. 例句:Rải rác đó đây.(漢喃:𪯝落𪦆低;粵譯:散落各處)