không

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

漢喃[編輯]

 • 漢字
  • 崆、、箜

意思[編輯]

副詞
 1. (空)否定詞,相當於粵語嘅
  Nó không đến. 伮空𦤾。(佢未到。)
  Không có lửa thì không thể có khói. 空𣎏焒時空體𣎏𤐡。(冇火,就冇煙。)
嘆詞
 1. (空)否定意思,相當於粵語嘅唔係,國語嘅不是,英文嘅no
形容詞
 1. (空)同粵語嘅,話佢入面冇嘢。
  Tay không. 𪮏空。(兩手空空。)
介詞
 1. (空)指冇。相當於國語嘅沒有,英語嘅without
數詞
 1. (空)數字,表示冇嘢嘅0。
名詞
 1. (空)指開頭,尤其指時間(如小時、分鐘、日子)嘅開端。
  Không giờ. 空𣉹。(半夜。註:呢度指0時呢個24小時嘅開端。)
 2. (空)專門指24小時嘅開頭,係一日嘅開始。
 3. (空)【宗】佛教詞彙,佛教用「空」表示虛無
 4. (空)等同於空中半空
  Bay lên không trung. 𩙻𨖲空中。(飛到空中。)