gesture

來自維基辭典

英文[編輯]

發音[編輯]

意思[編輯]

  1. 【名】姿勢手勢姿態
  2. 【動】做手勢去表示咩嘢。
    The manager gestured to the interviewee to take a seat. 個經理打個手勢,示意面試者坐低。

詞組[編輯]

  1. gesture language 手語