dân tộc

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

 • 北部(河內):zən˧˧ tə̰ʔwk˨˩
 • 中部(順化):jəŋ˧˥ tə̰wk˨˨
 • 南部(西貢):jəŋ˧˧ təwk˨˩˨

漢喃[編輯]

意思[編輯]

名詞
 1. 喺歷史中形成嘅人群共同體,佔據一定領土,有一定嘅經濟關係、語言文學、一啲文化性格特徵。
  1. 例詞:Dân tộc Việt(漢喃:民族越;粵譯:越族)
  2. 例詞:Dân tộc Nga(漢喃:民族俄;粵譯:俄羅斯族)
 2. 部落時代後形成嘅人群共同體,有語言、領地、經濟生活、文化。呢個係民族學意義嘅民族。
  1. 例句:Việt Nam là một nước có nhiều dân tộc.(漢喃:越南羅𠬠渃𣎏𡗉民族;粵譯:越南係個多民族國家)
  2. 例句:Đoàn kết các dân tộc để cứu nước.(漢喃:團結各民族抵救渃;粵譯:團結各民族來救國)
 3. 指少數民族。
  1. 例句:Cán bộ người dân tộc.(漢喃:幹部𠊛民族;粵譯:民族幹部/少數民族幹部)
 4. 形成一國人民嘅穩定共同體,有統一自我嘅意識,交織住政治權利、經濟利益、文化傳統。呢個民族係國族意義。
  1. 例詞:Dân tộc Việt Nam.(漢喃:民族越南;粵譯:越南民族)