aigle

來自維基辭典
跳去導覽 跳去搵嘢

法文[編輯]

白頭海鵰。
鷹形雕像。

發音[編輯]

國際音標()/ɛgl(ə)/ 無效IPA字元(g), replace g with ɡ

含義[編輯]

  1. 【陽名】/【陰名】雕,大型鷹科鳥類嘅統稱。
  2. 【陽名】/【陰名】形容有志向、有才華嘅人。
  3. 【陽名】/【陰名】原本指羅馬帝國軍隊嘅鷹徽,後來延伸到泛指鷹形雕像。

用法註解[編輯]

  • 義項一:需要留意法文「aigle」同中文「雕」嘅含義並唔係完全重疊嘅。

辭源[編輯]

來自古法文「aigle」;可能源自古奧克文「aigla」或拉丁文「AQVILA」。

變位[編輯]

規則變位