SEQVĪ

來自維基辭典
跳去導覽 跳去搵嘢

拉丁文[編輯]

發音[編輯]

含義[編輯]

  1. 【動】跟。
    【例】TE SEQVOR.(我跟著你。)

變位[編輯]

不規則變位。

直陳式
我等 你等 佢等
現在時 SÉQVOR SEQVÉRIS SEQVÍTVR SEQVÍMVR SEQVÍMINĪ SEQVV́NTVR
過去時 SEQVḖBAR SEQVĒBĀ́RIS SEQVĒBĀ́TVR SEQVĒBĀ́MVR SEQVĒBĀ́MINĪ SEQVḖBANTVR
未來時 SÉQVAR SEQVḖRIS SEQVḖTVR SEQVḖMVR SEQVḖMINĪ SEQVÉNTVR
現在完成時 SĒCV̄́TVS SVM SĒCV̄́TVS ES SĒCV̄́TVS EST SĒCV̄́TĪ SV́MVS SĒCV̄́TĪ ESTIS SĒCV̄́TĪ SVNT
過去完成時 SĒCV̄́TVS ÉRAM SĒCV̄́TVS ÉRĀS SĒCV̄́TVS ÉRAT SĒCV̄́TĪ ERĀ́MVS SĒCV̄́TĪ ERĀ́TIS SĒCV̄́TĪ ÉRANT
未來完成時 SĒCV̄́TVS ÉRŌ SĒCV̄́TVS ÉRIS SĒCV̄́TVS ÉRIT SĒCV̄́TĪ ÉRIMVS SĒCV̄́TĪ ÉRITIS SĒCV̄́TĪ ÉRVNT