staff

來自維基辭典

英文[編輯]

發音[編輯]

  • /stɑːf/

意思[編輯]

名詞
  1. 工作人員
    They will not bring real benefits to the staff. 佢哋唔會畀員工真正嘅收益。
  2. 參謀
動詞
  1. 爲……配備人員

詞義區別[編輯]

staff指商務、教育、機關嘅工作人員;personnel指軍職、公職人員;crew特指飛機、輪船、火車等交通工具嘅工作人員。