sincere

來自維基辭典

英文[編輯]

發音[編輯]

  • /sinʼsiə/

意思[編輯]

形容詞
  1. 真誠嘅,真摯嘅
    1. My respect to your family is very sincere. 我對你家族嘅尊敬係好誠摯㗎。

詞源[編輯]

羅馬帝國嘅採石工人經常喺挖嘅大理石上涂臘,來掩飾瑕疵。羅馬元老院命令話大理石必須冇臘(拉丁文:sine cera),之後合成英文單詞sincere,由冇臘引申爲純粹,再引申爲真摯、真誠。