dragón

來自維基辭典
睇埋:dragon同埋Dragon

西班牙文[編輯]

發音[編輯]

含義[編輯]

  1. 【陽名】,一類傳說中嘅生物。喺唔同嘅語境同上下文裏面,可以指唔同文化裏面嘅龍。
  2. 【陽名】指巨蜥屬動物。
  3. 【陽名】龍騎兵,一種騎馬行進,但係落地戰鬥嘅兵種。
  4. 【陽名】金魚草,又稱「龍頭花」,學名「Antirrhinum majus」,一種分佈係地中海沿岸嘅開花植物。

辭源[編輯]

變位
單數 複數
dragón dragones

來自拉丁文「DRACŌ」;源自古希臘文「ΔΡΆΚΩΝ」。

變位[編輯]

規則變位。