U

來自維基辭典

U U+0055, U
LATIN CAPITAL LETTER U
T
[U+0054]
基本拉丁字母 V
[U+0056]
U+FF35, U
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER U

[U+FF34]
半形及全形字元
[U+FF36]

通用資料[編輯]

字母[編輯]

粵文維基百科度有篇文章關於
  1. 現代基本拉丁字母嘅第廿一個字母

符號[編輯]

  1. 【化學】
  2. 【遺傳學】尿嘧啶嘅IUPAC單字母簡稱
  3. 【物理】電壓

[編輯]

U嘅大細階,正階同潦草寫法

其他表示方法[編輯]

  • 北約音標字母:Uniform
  • 摩斯碼:··–
  • 盲人點字:
  • 美國手語字母:U

阿法爾文[編輯]

字母[編輯]

U

  1. 阿法爾文第十九個字母