用戶:Cedric tsan cantonais/沙盒/粵語國際音標索引

來自維基辭典
跳去導覽 跳去搵嘢
廣州/南寧粵語國際音標查字表
/p-/ /pʰ-/ /m-/ /f-/ /t-/ /tʰ-/ /n-/ /ŋ-/ /l-/ /ɬ-/ /k-/ /kw-/ /kʰ-/ /kʰw-/ /h-/ /t͡sʰ-/ /t͡s-/ /s-/ /j-/ /w-/ /ʔ-/
/a/ pa pʰa ma fa ta tʰa na ŋa la ɬa ka kwa kʰa kʰwa ha t͡sʰa t͡sa sa ja wa a
/ai/ pai pʰai mai fai tai tʰai nai ŋai lai ɬai kai kwai kʰai kʰwai hai t͡sʰai t͡sai sai jai wai ai
/ak̚/ pak̚ pʰak̚ mak̚ fak̚ tak̚ tʰak̚ nak̚ ŋak̚ lak̚ ɬak̚ kak̚ kwak̚ kʰak̚ kʰwak̚ hak̚ t͡sʰak̚ t͡sak̚ sak̚ jak̚ wak̚ ak̚
/am/ pam pʰam mam fam tam tʰam nam ŋam lam ɬam kam kwam kʰam kʰwam ham t͡sʰam t͡sam sam jam wam am
/an/ pan pʰan man fan tan tʰan nan ŋan lan ɬan kan kwan kʰan kʰwan han t͡sʰan t͡san san jan wan an
/aŋ/ paŋ pʰaŋ maŋ faŋ taŋ tʰaŋ naŋ ŋaŋ laŋ ɬaŋ kaŋ kwaŋ kʰaŋ kʰwaŋ haŋ t͡sʰaŋ t͡saŋ saŋ jaŋ waŋ
/ap̚/ pap̚ pʰap̚ map̚ fap̚ tap̚ tʰap̚ nap̚ ŋap̚ lap̚ ɬap̚ kap̚ kwap̚ kʰap̚ kʰwap̚ hap̚ t͡sʰap̚ t͡sap̚ sap̚ jap̚ wap̚ ap̚
/at̚/ pat̚ pʰat̚ mat̚ fat̚ tat̚ tʰat̚ nat̚ ŋat̚ lat̚ ɬat̚ kat̚ kwat̚ kʰat̚ kʰwat̚ hat̚ t͡sʰat̚ t͡sat̚ sat̚ jat̚ wat̚ at̚
/au/ pau pʰau mau fau tau tʰau nau ŋau lau ɬau kau kwau kʰau kʰwau hau t͡sʰau t͡sau sau jau wau au
/ɐi/ pɐi pʰɐi mɐi fɐi tɐi tʰɐi nɐi ŋɐi lɐi ɬɐi kɐi kwɐi kʰɐi kʰwɐi hɐi t͡sʰɐi t͡sɐi sɐi jɐi wɐi ɐi
/ɐk̚/ pɐk̚ pʰɐk̚ mɐk̚ fɐk̚ tɐk̚ tʰɐk̚ nɐk̚ ŋɐk̚ lɐk̚ ɬɐk̚ kɐk̚ kwɐk̚ kʰɐk̚ kʰwɐk̚ hɐk̚ t͡sʰɐk̚ t͡sɐk̚ sɐk̚ jɐk̚ wɐk̚ ɐk̚
/ɐm/ pɐm pʰɐm mɐm fɐm tɐm tʰɐm nɐm ŋɐm lɐm ɬɐm kɐm kwɐm kʰɐm kʰwɐm hɐm t͡sʰɐm t͡sɐm sɐm jɐm wɐm ɐm
/ɐn/ pɐn pʰɐn mɐn fɐn tɐn tʰɐn nɐn ŋɐn lɐn ɬɐn kɐn kwɐn kʰɐn kʰwɐn hɐn t͡sʰɐn t͡sɐn sɐn jɐn wɐn ɐn
/ɐŋ/ pɐŋ pʰɐŋ mɐŋ fɐŋ tɐŋ tʰɐŋ nɐŋ ŋɐŋ lɐŋ ɬɐŋ kɐŋ kwɐŋ kʰɐŋ kʰwɐŋ hɐŋ t͡sʰɐŋ t͡sɐŋ sɐŋ jɐŋ wɐŋ ɐŋ
/ɐp̚/ pɐp̚ pʰɐp̚ mɐp̚ fɐp̚ tɐp̚ tʰɐp̚ nɐp̚ ŋɐp̚ lɐp̚ ɬɐp̚ kɐp̚ kwɐp̚ kʰɐp̚ kʰwɐp̚ hɐp̚ t͡sʰɐp̚ t͡sɐp̚ sɐp̚ jɐp̚ wɐp̚ ɐp̚
/ɐt̚/ pɐt̚ pʰɐt̚ mɐt̚ fɐt̚ tɐt̚ tʰɐt̚ nɐt̚ ŋɐt̚ lɐt̚ ɬɐt̚ kɐt̚ kwɐt̚ kʰɐt̚ kʰwɐt̚ hɐt̚ t͡sʰɐt̚ t͡sɐt̚ sɐt̚ jɐt̚ wɐt̚ ɐt̚
/ɐu/ pɐu pʰɐu mɐu fɐu tɐu tʰɐu nɐu ŋɐu lɐu ɬɐu kɐu kwɐu kʰɐu kʰwɐu hɐu t͡sʰɐu t͡sɐu sɐu jɐu wɐu ɐu
/ɛ/ pʰɛ tʰɛ ŋɛ ɬɛ kwɛ kʰɛ kʰwɛ t͡sʰɛ t͡sɛ ɛ
/ɛm/ pɛm pʰɛm mɛm fɛm tɛm tʰɛm nɛm ŋɛm lɛm ɬɛm kɛm kwɛm kʰɛm kʰwɛm hɛm t͡sʰɛm t͡sɛm sɛm jɛm wɛm ɛm
/ɛŋ/ pɛŋ pʰɛŋ mɛŋ fɛŋ tɛŋ tʰɛŋ nɛŋ ŋɛŋ lɛŋ ɬɛŋ kɛŋ kwɛŋ kʰɛŋ kʰwɛŋ hɛŋ t͡sʰɛŋ t͡sɛŋ sɛŋ jɛŋ wɛŋ ɛŋ
/ɛu/ pɛu pʰɛu mɛu fɛu tɛu tʰɛu nɛu ŋɛu lɛu ɬɛu kɛu kwɛu kʰɛu kʰwɛu hɛu t͡sʰɛu t͡sɛu sɛu jɛu wɛu ɛu
/ei/ pei pʰei mei fei tei tʰei nei ŋei lei ɬei kei kwei kʰei kʰwei hei t͡sʰei t͡sei sei jei wei ei
/ek̚/ pek̚ pʰek̚ mek̚ fek̚ tek̚ tʰek̚ nek̚ ŋek̚ lek̚ ɬek̚ kek̚ kwek̚ kʰek̚ kʰwek̚ hek̚ t͡sʰek̚ t͡sek̚ sek̚ jek̚ wek̚ ek̚
/i/ pi pʰi mi fi ti tʰi ni ŋi li ɬi ki kwi kʰi kʰwi hi t͡sʰi t͡si si ji wi i
/im/ pim pʰim mim fim tim tʰim nim ŋim lim ɬim kim kwim kʰim kʰwim him t͡sʰim t͡sim sim jim wim im
/in/ pin pʰin min fin tin tʰin nin ŋin lin ɬin kin kwin kʰin kʰwin hin t͡sʰin t͡sin sin jin win in
/ip̚/ pip̚ pʰip̚ mip̚ fip̚ tip̚ tʰip̚ nip̚ ŋip̚ lip̚ ɬip̚ kip̚ kwip̚ kʰip̚ kʰwip̚ hip̚ t͡sʰip̚ t͡sip̚ sip̚ jip̚ wip̚ ip̚
/it̚/ pit̚ pʰit̚ mit̚ fit̚ tit̚ tʰit̚ nit̚ ŋit̚ lit̚ ɬit̚ kit̚ kwit̚ kʰit̚ kʰwit̚ hit̚ t͡sʰit̚ t͡sit̚ sit̚ jit̚ wit̚ it̚
/iu/ piu pʰiu miu fiu tiu tʰiu niu ŋiu liu ɬiu kiu kwiu kʰiu kʰwiu hiu t͡sʰiu t͡siu siu jiu wiu iu
/ɔ/ pʰɔ tʰɔ ŋɔ ɬɔ kwɔ kʰɔ kʰwɔ t͡sʰɔ t͡sɔ ɔ
/ɔy/ pɔy pʰɔy mɔy fɔy tɔy tʰɔy nɔy ŋɔy lɔy ɬɔy kɔy kwɔy kʰɔy kʰwɔy hɔy t͡sʰɔy t͡sɔy sɔy jɔy wɔy ɔy
/ɔn/ pɔn pʰɔn mɔn fɔn tɔn tʰɔn nɔn ŋɔn lɔn ɬɔn kɔn kwɔn kʰɔn kʰwɔn hɔn t͡sʰɔn t͡sɔn sɔn jɔn wɔn ɔn
/ɔŋ/ pɔŋ pʰɔŋ mɔŋ fɔŋ tɔŋ tʰɔŋ nɔŋ ŋɔŋ lɔŋ ɬɔŋ kɔŋ kwɔŋ kʰɔŋ kʰwɔŋ hɔŋ t͡sʰɔŋ t͡sɔŋ sɔŋ jɔŋ wɔŋ ɔŋ
/ɔk̚/ pɔk̚ pʰɔk̚ mɔk̚ fɔk̚ tɔk̚ tʰɔk̚ nɔk̚ ŋɔk̚ lɔk̚ ɬɔk̚ kɔk̚ kwɔk̚ kʰɔk̚ kʰwɔk̚ hɔk̚ t͡sʰɔk̚ t͡sɔk̚ sɔk̚ jɔk̚ wɔk̚ ɔk̚
/ou/ pou pʰou mou fou tou tʰou nou ŋou lou ɬou nou kwou kʰou kʰwou hou t͡sʰou t͡sou sou jou wou ou
/oŋ/ poŋ pʰoŋ moŋ foŋ toŋ tʰoŋ noŋ ŋoŋ loŋ ɬoŋ koŋ kwoŋ kʰoŋ kʰwoŋ hoŋ t͡sʰoŋ t͡soŋ soŋ joŋ woŋ
/ok̚/ pok̚ pʰok̚ mok̚ fok̚ tok̚ tʰok̚ kʰok̚ ŋok̚ lok̚ ɬok̚ kok̚ kwok̚ kʰok̚ kʰwok̚ hok̚ t͡sʰok̚ t͡sok̚ sok̚ jok̚ wok̚ ok̚
/œ/ pʰœ tʰœ kʰœ ŋœ ɬœ kwœ kʰœ kʰwœ t͡sʰœ t͡sœ œ
/œŋ/ pœŋ pʰœŋ mœŋ fœŋ tœŋ tʰœŋ kʰœŋ ŋœŋ lœŋ ɬœŋ kœŋ kwœŋ kʰœŋ kʰwœŋ hœŋ t͡sʰœŋ t͡sœŋ sœŋ jœŋ wœŋ œŋ
/œk̚/ pœk̚ pʰœk̚ mœk̚ fœk̚ tœk̚ tʰœk̚ kʰœk̚ ŋœk̚ lœk̚ ɬœk̚ kœk̚ kwœk̚ kʰœk̚ kʰwœk̚ hœk̚ t͡sʰœk̚ t͡sœk̚ sœk̚ jœk̚ wœk̚ œk̚
/ɵy/ pɵy pʰɵy mɵy fɵy tɵy tʰɵy kʰɵy ŋɵy lɵy ɬɵy kɵy kwɵy kʰɵy kʰwɵy hɵy t͡sʰɵy t͡sɵy sɵy jɵy wɵy ɵy
/ɵn/ pɵn pʰɵn mɵn fɵn tɵn tʰɵn kʰɵn ŋɵn lɵn ɬɵn kɵn kwɵn kʰɵn kʰwɵn hɵn t͡sʰɵn t͡sɵn sɵn jɵn wɵn ɵn
/ɵt̚/ pɵt̚ pʰɵt̚ mɵt̚ fɵt̚ tɵt̚ tʰɵt̚ kʰɵt̚ ŋɵt̚ lɵt̚ ɬɵt̚ kɵt̚ kwɵt̚ kʰɵt̚ kʰwɵt̚ hɵt̚ t͡sʰɵt̚ t͡sɵt̚ sɵt̚ jɵt̚ wɵt̚ ɵt̚
/u/ pu pʰu mu fu tu tʰu kʰu ŋu lu ɬu ku kwu kʰu kʰwu hu t͡sʰu t͡su su ju wu u
/uy/ puy pʰuy muy fuy tuy tʰuy kʰwy ŋuy luy ɬuy kwy kwuy kʰwy kʰwuy huy t͡sʰuy t͡suy suy juy wuy uy
/un/ pun pʰun mun fun tun tʰun kʰwn ŋun lun ɬun kun kʰun kwun kʰwun hun t͡sʰun t͡sun sun jun wun un
/ut̚/ put̚ pʰut̚ mut̚ fut̚ tut̚ tʰut̚ kʰwt̚ ŋut̚ lut̚ ɬut̚ kut̚ kwut̚ kʰut̚ kʰwut̚ hut̚ t͡sʰut̚ t͡sut̚ sut̚ jut̚ wut̚ ut̚
/y/ py pʰy my fy ty tʰy kʰy ŋy ly ɬy ky kwy kʰy kʰwy hy t͡sʰy t͡sy sy jy wy y
/yn/ pyn pʰyn myn fyn tyn tʰyn kʰyn ŋyn lyn ɬyn kyn kwyn kʰyn kʰwyn hyn t͡sʰyn t͡syn syn jyn wyn yn
/yt̚/ pyt̚ pʰyt̚ myt̚ fyt̚ tyt̚ tʰyt̚ kʰyt̚ ŋyt̚ lyt̚ ɬyt̚ kyt̚ kwyt̚ kʰyt̚ kʰwyt̚ hyt̚ t͡sʰyt̚ t͡syt̚ syt̚ jyt̚ wyt̚ yt̚